ZA BOLNIKE

Bolnikove pravice in dolžnosti

V naši ustanovi vam v skladu z določili Zakona o bolnikovih pravicah in na njegovi podlagi sprejetih predpisov zagotavljamo uresničevanje pravic bolnikov in njihovih družin. Bolnike spodbujamo k enakopravnem in aktivnem sodelovanju pri izbiri in poteku zdravljenja.

Spodaj vam v kratkem podajamo glavne pravice in dolžnosti bolnika, ki izhajajo iz Zakona o pacientovih pravicah (ZpacP).

 • Pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe

 • Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi

 • Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev

 • Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe

 • Pravica do spoštovanja pacientovega časa

 • Pravica do obveščenosti in sodelovanja

 • Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju

 • Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje

 • Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja

 • Pravica do drugega mnenja

 • Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo

 • Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov

 • Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic

 • Pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic

V poteku zdravljenja je bolnik dolžan:

 • Dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja

 • V času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil

 • Dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljno zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa

 • Obvestiti zdravstvene delavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem

 • Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic ostalih bolnikov ter zdravstvenih delavcev

 • Spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev

 • V roku 14 dni po opravičenem izostanku ustno ali pisno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled in zdravljenje.

Zastopnik bolnikovh pravic

Skladno z 58.členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS 15/2008) objavljamo pristojno osebo (varuh bolnikovih pravic v naši ustanovi) za sprejem in obravnavo zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic v naši ustanovi Arbormea. Zahteva se lahko vloži med uradnimi urami pisno, po telefonu ali osebno po predhodnem naročilu.

Naslov varuha bolnikovih pravic v naši ustanovi:

Tomo Šeme, univ. dipl. prav.
Arbor mea d.o.o.
Savska cesta 10
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 32 70